Подождите, пожалуйста...
Положение о членстве

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЧЛЕНСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФЕДЕРАЦІЯ ГО (БАДУК, ВЕЙЧІ) УКРАЇНИ»СТАТТЯ 1. ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ

1.1. Згідно п. 4.1. ст. 4 Статуту ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ГО (БАДУК, ВЕЙЧІ) УКРАЇНИ» (надалі за текстом – Федерація) членство в Федерації є фіксованим індивідуальним, колективним та почесним.

1.2. Членство в Федерації є добровільною дією.

1.3. Засновники Федерації, інші фізичні особи та колективи підприємств, установ, організацій, що приєднались до Федерації у встановленому Статутом та цим Положенням порядку, є Членами Федерації.

1.4. Засновники, що є учасниками Установчої Конференції, набувають членства в Федерації після її державної реєстрації.

1.5. Засновники та інші Члени Федерації користуються рівними правами.

1.6. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України та іноземних держав, які досягли 14-річного віку, поділяють її мету та завдання, визнають і виконують Статут Федерації та це Положення.

1.7. Колективними членами Федерації можуть буди колективи підприємств, установ, організацій, діяльність яких сприяє досягненню мети та виконанню завдань Федерації та які визнають і виконують Статут Федерації та це Положення.

1.8. Колективний член реалізує свої права в Федерації через уповноважену особу. Повноваження такої особи мають підтверджуватися відповідним рішенням органу управління колективного члена.

1.9. Прийом в індивідуальне членство Федерації здійснюється на підставі особистої письмової заяви і за умови сплати вступного внеску. Рішення про прийняття в члени Федерації або відмову в прийнятті ухвалюється Президією Федерації(далі - Президією) або керівництвом місцевого осередку.

1.10. Заява від індивідуального члена повинна містити такі відомості:
- прізвище, ім'я, по батькові особи;
- посилання на згоду дотримуватись Статуту і регламентуючих документів Федерації, сприяти її діяльності;
- обов'язок сплачувати цільові та членські внески;
- адресу особи та засоби зв’язку;
- згоду на обробку його особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних Федерації з метою обрахунка спортивного рейтингу та захисту його інтересів як члена Федерації.

1.11. Після прийняття до індивідуальних членів Федерації, особа отримує сертифікат (картку), що підтверджує членство в Федерації.

1.12. Прийом колективного члена в Федерацію здійснюється на підставі письмового звернення колективу підприємства, установи, Федерації і за умови сплати вступного внеску. Рішення про прийняття в члени Федерації або відмову в прийнятті ухвалюється Президією або керівництвом місцевого осередку.

1.13. Заява від колективних членів повинна містити такі відомості: найменування Федерації, підприємства, установи, колектив якої виявив бажання стати членами Федерації, відомості про особу, уповноважену діяти від імені колективного члена без доручення, копія рішення керівного органу колективного члена про повноваження такої особи, посилання на згоду дотримуватись Статуту і регламентуючих документів Федерації, сприяти її діяльності, а також обов'язок сплачувати цільові та членські внески, місцезнаходження колективного члена.

1.14. Після прийняття до колективних членів Федерації організації, підприємства, установи (клуби) отримують сертифікат (свідоцтво), що підтверджує членство в Федерації.

1.14.1. Вступ до Федерації на правах її колективного члена не тягне за собою автоматичного зарахування працівників трудового колективу індивідуальними членами Федерації. Їх вступ до Федерації здійснюється на загальних підставах. Колективні члени зберігають повну господарську та фінансову самостійність.
1.14.2. Колективні члени Федерації беруть участь в її роботі через своїх повноважних представників – (по одному від кожного колективного члену), а індивідуальні - безпосередньо.

1.15. За рішенням Загальних зборів Федерації особі може бути присвоєне звання Почесного члена Федерації. Почесним членом Федерації може бути політичний чи громадський діяч, науковець, а також будь-яка інша фізична особа, яка має значні заслуги щодо розвитку гри Го в Україні та/або надає значну організаційну, інтелектуальну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Федерації.

1.16. Почесний член Федерації користується всіма правами члена Федерації, а також наділений правом дорадчого голосу при прийнятті рішень на Загальних зборах Федерації в разі, якщо він не є обраним для участі в Загальних зборах Федерації в якості делегата від місцевого осередку.

1.17. Керівники місцевих організацій Федерації ведуть списки членів місцевих організацій і не рідше, ніж один раз у квартал, передають відомості про чисельність членів місцевого осередку Федерації Президенту Федерації з метою забезпечення обліку кількості членів Федерації.

1.18. Президент Федерації забезпечує ведення списку членів і його відновлення у відповідності з відомостями, що направляються місцевими організаціями.


СТАТТЯ 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Індивідуальні та колективні члени Федерації мають право:

2.1.1. брати участь у діяльності Федерації, а саме в роботі органів управління Федерації, її структурних підрозділів та місцевих осередків, а також у реалізації програм, проектів та заходів Федерації у встановленому Статутом Федерації, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Федерації порядку;

2.1.2. обирати і бути обраним до органів управління Федерації в установленому Статутом Федерації та іншими внутрішніми документами Федерації порядку;

2.1.3. подавати пропозиції Президенту та Президії Федерації, а також іншим органам управління щодо вдосконалення діяльності Федерації;

2.1.4. ініціювати створення структурних підрозділів Федерації для виконання статутних завдань Федерації в порядку, встановленому Статутом Федерації;

2.1.5. голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах в разі обрання делегатом від місцевого осередку;

2.1.6. користуватись послугами та привілеями Федерації, а також усіма видами консультативної та іншої допомоги, яку може надати Федерація;

2.1.7. одержувати організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених органами управління Федерації;

2.1.8. вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Федерації, в порядку, встановленому Статутом Федерації;

2.1.9. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Федерації;

2.1.10. ознайомлюватись із протоколами Загальних зборів та рішеннями органів управління Федерації;

2.1.11. добровільно виходити з членства в Федерації в порядку та на умовах, передбачених Статутом Федерації та цим Положенням;

2.1.12. брати участь у фінансуванні програм та заходів Федерації, що може здійснюватися у формі безповоротної допомоги, благодійних внесків та на підставі договорів, що укладаються з Федерацією чи створеними нею госпрозрахунковими установами, організаціями і підприємствами;

2.1.13. члени Федерації, які передали Федерації своє майно, кошти та інші матеріальні цінності, мають право вимагати представлення детального звіту про використання відповідного майна, коштів та активів Федерацією.

2.1.14. гарантовано користуватися правами, наданими їм Статутом Федерації та даним Положенням. Брати участь в організації турнірів разом з Федерацією або проводити турніри під егідою Федерації за умови виконання регламентів цих турнірів;

2.1.15. брати участь у семінарах, курсах, навчальних, методичних заходах та спортивних святах;

2.1.16. Члени Федерації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом Федерації, цим положенням, рішенням Загальних зборів та іншими внутрішніми документами Федерації.

2.2. Індивідуальні та колективні члени Федерації зобов’язані:

2.2.1. дотримуватись у своїй діяльності Конституції України, положень Закону України «Про об’єднання громадян», інших нормативно-правових актів України, Статуту Федерації, цього Положення та інших внутрішніх документів Федерації, що є обов’язковими для членів Федерації та відповідають чинному законодавству України;

2.2.2. сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених рішенням Президії Федерації;

2.2.3. брати участь в діяльності Федерації, всіляко сприяти досягненню мети й виконанню завдань Федерації, визначених Статутом Федерації;

2.2.4. утримуватись від вчинення дій, що можуть дискредитувати Федерацію, і запобігати вчиненню таких дій іншими особами;

2.2.5. інформувати органи управління Федерації про відомі їм факти, що можуть вплинути на діяльність Федерації, а також про факти порушення Статуту Федерації та цього Положення;

2.2.6. підтримувати інтереси Федерації й уникати будь-яких можливих дій, що погіршують репутацію Федерації та унеможливлюють досягнення мети Федерації;

2.2.7. активно сприяти розвитку Го в Україні, становленню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами України, що діють у зазначеній сфері;

2.2.8. виконувати рішення, прийняті Федерацією та її керівними органами в межах їхньої компетенції;

2.2.9. дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Федерації.

2.2.10. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, Статутом, цим Положенням та ішніми документами Федерації.

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Федерація має право:

3.1.1. на організацію та проведення змагань (турнірів) з гри Го (вейчі, бадук) на території України.

3.1.2. отримувати від індивідуальних та колективних членів членські та вступні членські внески, добродійні пожертвування в порядку та в розмірах, встановлених рішенням Президії;

3.1.3. визначати рейтинги індивідуальних членів Федерації;

3.1.4. надавати методичну допомогу клубам (колективним членам Федерації) під час підготовки та проведення турнірів Федерації;

3.1.5. здійснювати популяризацію гри Го (вейчі, бадук) в Україні та світі, забезпечувати участь індивідуальних членів на міжнародних турнірах з гри Го (вейчі, бадук).

3.1.6. здійснювати контроль за дотриманням спортивними клубами та закладами Правил проведення змагань з гри Го (вейчі, бадук).

3.2. Федерація зобов’язується:

3.2.1. здійснювати свою діяльність з дотриманням чинного законодавства, статуту, цього та інших локальних нормативних актів;

3.2.2. здійснювати захист законних інтересів та прав індивідуальних та колективних членів Федерації;

3.2.3. представляти інтереси членів Федерації у відношенні з третіми особами, в тому числі й на міжнародному рівні;

3.2.4. сприяти створенню клубів гри Го (вейчі, бадук), розвитку шкіл гри Го (вейчі, бадук), місцевих осередків Федерації в кожному регіоні Україні, надання їм методичної та практичної допомоги;

3.2.5. здійснювати підготовку та атестацію суддів та інструкторів;

3.2.6. здійснювати правове забезпечення діяльності колективних членів Федерації;

3.2.7. сприяти участі індивідуальних членів у міжнародних турнірах з гри Го (вейчі, бадук);

3.2.8. сприяти розвитку матеріально-технічної бази клубів (колективних членів);

3.2.9. організувати видання та розповсюдження інформаційних, методичних матеріалів, іншої тематичної печатної продукції з питань, що відносяться до гри Го (вейчі, бадук), як шляхом розповсюдження таких матеріалів в існуючих ЗМІ та Інтернеті, так і шляхом створення та підтримки власного веб-сайту і друкованого видання Федерації;

3.2.10. організовувати виробництво та реалізацію спортивної продукції, товарів спортивного призначення, спортивно-технічного інвентарю для гри Го (вейчі, бадук);

3.2.11. розробляти й забезпечувати проведення турнірів Федерації;

3.2.12. проводити та брати участь в семінарах, радах, які направлені на удосконалення учбово-методичного забезпечення гри Го (вейчі, бадук); проводити семінари, наради та сприяти членам федерації в участі у подібних заходах
3.2.13. намагатися залучати спонсорські, бюджетні та позабюджетні кошти для здійснення своїх статутних цілей.

СТАТТЯ 4. ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНСТВА

4.1. За порушення Статуту, даного Положення та інших регламентуючих документів Федерації, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів Федерації можуть бути застосовані дисциплінарні заходи, а саме:

- попередження;

- позбавлення права участі у змаганнях та інших спортивних заходах;

- припинення членства у Федерації.

4.2. Членство у Федерації припиняється внаслідок:

4.2.1. добровільного припинення членства в Федерації;
4.2.3. автоматичного припинення членства в Федерації у випадках:

- у разі смерті;
- у разі визнання особи недієздатною;
- у разі припинення діяльності Федерації.

Автоматичне припинення членства в Федерації не потребує рішення органів управління Федерації.
4.2.4. Члена Федерації може бути виключено з Федерації рішенням Президії Федерації за наявності будь-якої з перерахованих нижче підстав:

- за недотримання положень Статуту Федерації, цього Положення, інших внутрішніх документів Федерації, а також невиконання рішень Загальних зборів, Президії, Президента Федерації;
- за дії або бездіяльність, що суперечать статутним цілям Федерації та/або завдають шкоду її репутації;
- у разі несплати щорічного членського внеску в установлені строки;
- у разі виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Федерації.

4.2.5. Добровільне припинення членства в Федерації здійснюється шляхом подання до Президії Федерації або керівництву місцевого осередку Федерації письмової заяви для індивідуальних членів, рішення колективу для колективних членів. Рішення органів управління Федерації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою Припинення членства вважається дата подання заяви.

4.2.6. У разі добровільного або автоматичного припинення членства в Федерації, а також виключення члена з Федерації, майно та кошти, передані таким членом у власність Федерації, поверненню не підлягають.20.04.2012